Regulamin

REGULAMIN LOTÓW W TANDEMIE

Spis treści

1. Warunki ogólne
1.1 Akceptacja Regulaminu
1.2 Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie
1.3 Stan zdrowia pasażera
1.4 Przygotowanie się pasażera do lotu
1.5 Data, godzina i miejsce lotu
1.6 Lot
1.7 Ryzyko
1.8 Prawa do wykorzystania zdjęć i materiałów video
1.9 Ubezpieczenie – ograniczenie odpowiedzialności
2. Warunki zakupu
2.1 Zawarcie umowy i warunki płatności
2.2 Prawo klienta do odstąpienia od umowy i rozpatrywanie reklamacji
2.3 Prawo FLYPANDA do odstąpienia od umowy
2.4 Postanowienia końcowe

 

1. Warunki ogólne

1.1 Akceptacja Regulaminu
Kupując lot paralotnią z pasażerem w tandemie potwierdzasz, że zapoznałeś/aś się z niniejszym Regulaminem i akceptujesz jego treść.
Niniejszy Regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę z momentem dokonania zapłaty.
Nabywca/Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

1.2 Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
FLYPANDA – sklep internetowy sprzedający usługę lotu paralotnią z pasażerem w tandemie, która zostanie wykonana przez jedną z firm:

FLY PANDA Paweł Biegun NIP:9452092175 REGON:380155610
lub
SYGATE Łukasz Kotwica NIP:7742959351 REGON:361720677

NABYWCA – konsument/osoba fizyczna lub prawna, która na rzecz KLIENTA (siebie lub innej osoby) zamawia VOUCHER na lot w sklepie internetowym FLYPANDA
VOUCHER – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (KLIENTA) do wykorzystania usługi określonej w tym dokumencie. VOUCHER w formie elektronicznej wysyłany jest na wskazany adres mailowy po zaksięgowaniu wpłaty.
KLIENT (PASAŻER) – okaziciel VOUCHERA. Osoba, która fizycznie będzie odbywała lot w tandemie. W dalszej części Regulaminu nazywany KLIENTEM lub PASAŻEREM.
OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA – czas, w którym lot musi zostać zarezerwowany, mailowo lub telefonicznie, oraz faktycznie zrealizowany. Po upływie tego okresu REALIZACJA VOUCHERA nie jest możliwa. OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA wynosi 12 miesięcy od momentu zakupu, przy czym należy pamiętać, że loty paralotniowe są sportem sezonowym i w polskim klimacie odbywają się zwykle w miesiącach maj – wrzesień.
REZERWACJA VOUCHERA – zgłoszenie mailowo lub telefonicznie przez KLIENTA chęci wykonania lotu w tandemie w zaproponowanym przez FLYPANDA terminie i miejscu.

1.3 Stan zdrowia pasażera
Lot paralotnią może być wymagający dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Pasażer zaświadcza, że jest w stanie (fizycznie i psychicznie) podołać tej aktywności. Pasażer deklaruje, że nie choruje na żadne przypadłości, które mogłyby go z tej aktywności wykluczać oraz, że nie znajduje się w momencie przystąpienia do lotu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Pasażer deklaruje, że określenie jego stanu zdrowia i gotowości do przystąpienia do lotu znajduje się w jego własnym zakresie odpowiedzialności.
Jeżeli Pilot ma wątpliwości co do stanu zdrowia lub trzeźwości pasażera, ma prawo odmówić wykonania lotu.
Paralotnia posiada określone parametry masy startowej. Jesteśmy w stanie obsłużyć Pasażera o wadze od 30 kg do 115 kg. Jeżeli waga Pasażera nie mieści się w zakresie 30 – 115 kg pilot FLYPANDA ma prawo domówić wykonania lotu z uwagi na fakt, że wówczas lot staje się niebezpieczny dla zdrowia i życia tak Pasażera jak i pilota.

1.4 Przygotowanie się pasażera do lotu
Pasażer powinien posiadać ubranie adekwatne do pogody w dniu odbywania lotu, mając na uwadze, że w czasie lotu temperatura jest niższa niż na ziemi i wraz z wysokością znacząco spada. Należy zaznaczyć, że istnieje możliwość pobrudzenia się w czasie startu lub lądowania za co organizator lotu nie bierze odpowiedzialności.
Pasażer powinien posiadać ubranie odporne na zimno, wiatr i brud, rękawiczki oraz obuwie usztywniające kostkę.
FLYPANDA zobowiązuje się zapewnić kask i sprzęt paralotniowy.

1.5 Data, godzina i miejsce lotu
Przy zakupie lotu wymagane jest podanie przez Nabywcę adresu email. Po zakupie lotu w tandemie podany adres email Nabywcy/Klienta jest dodawany do listy informacyjnej FLYPANDA. Piloci FLYPANDA śledzą warunki meteorologiczne i gdy prognozy pogody są sprzyjające do wykonania lotu w danym nadchodzącym dniu informacja o tym jest wysyłana na podane adresy email Nabywców/Klientów. Jeżeli Klient jest zainteresowany wykonaniem zakupionego lotu w zaproponowanym w wiadomości email terminie i miejscu to jest zobowiązany wykonać REZERWACJĘ VOUCHERA, czyli potwierdzić swoje przybycie na planowane miejsce wykonania lotu (planowane miejsce wykonania lotu i instrukcja jak potwierdzić swoje przybycie w proponowanym terminie będzie zawarta w treści wiadomości email).
Istnieje ryzyko, że warunki meteorologiczne (w tym nieodpowiedni kierunek lub siła wiatru) uniemożliwią wykonanie lotu wg wstępnych ustaleń. W takim przypadku lot może zostać odwołany, przełożony na inną godzinę, datę lub jeśli warunki meteorologiczne sprzyjają wykonaniu lotu w innej lokalizacji, Pilot może zaproponować wykonanie lotu w innym miejscu.

1.6 Lot
W czasie startu, trwania lotu oraz lądowania, pasażer jest zobligowany wykonywać polecenia Pilota.
Jeśli Pasażer nie będzie wykonywał poleceń Pilota, Pilot ma prawo przerwać start lub lot i odstąpić od jego dalszego wykonywania.

1.7 Ryzyko
Dokładamy wszelkich starań aby wykluczyć lub zminimalizować wszelkie ryzyka związane z uprawianiem paralotniarstwa. Bezpieczeństwo Pasażera i nas samych jest dla nas największym priorytetem.

Należy zaznaczyć, że pomimo doświadczenia Pilota w wykonywaniu lotów oraz wszelkich starań Pilota w prawidłowym wykonaniu całego przebiegu lotu, paralotniarstwo wiąże się z ryzykiem odniesienia uszkodzeń ciała (siniaki, skręcenia, złamania, stłuczenia miednicy, urazy kręgosłupa, wstrząśnienia mózgu itd., w skrajnych przypadkach śmierć).
Ryzyko urazu jest większe podczas wykonywania startu i lądowania, co wiąże się z nieprawidłowym zetknięciem stóp z ziemią, upadkiem lub potknięciem.
Pasażer deklaruje, że w pełni zdaje sobie sprawę, że uprawianie paralotniarstwa wiąże się z niebezpieczeństwem i ryzykiem urazu lub śmierci, które to ryzyko nigdy nie może być do końca wyeliminowane. Pasażer deklaruje, że z pełną świadomością dobrowolnie i na własną odpowiedzialność przystępuje do lotu w tandemie i akceptuje ryzyka i niebezpieczeństwa z tym związane.

1.8 Prawa do wykorzystania zdjęć i materiałów video
Jeżeli Pasażer nie zgłosi Pilotowi przed lotem, że nie wyraża zgody na wykorzystanie zdjęć i filmów powstałych w czasie lotu, do celów promocyjnych przez FLYPANDA, to uznaje się, że Pasażer zgadza się na wykorzystanie przez FLYPANDA zdjęć i filmów powstałych w czasie lotu, do celów promocyjnych.

1.9 Ubezpieczenie – ograniczenie odpowiedzialności
Pilot tandemu posiada Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Pilota pokrywa szkody powstałe wskutek błędu Pilota (Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Pilota).

Jeśli Pasażer zechce posiadać dodatkowe ubezpieczenia (KL, NNW, ASSISTANCE itp.) powinien zaopatrzyć się w nie samodzielnie, na dzień odbywania lotu, z zaznaczeniem w trakcie kupowania ubezpieczenia “Cel wyjazdu: sporty wysokiego ryzyka”. Operacje taką Pasażer może wykonać samodzielnie, np. przez Internet, korzystając z oferty Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Pilot jest wyłączony z odpowiedzialności za powstałe w czasie lotu, ewentualne uszkodzenia przedmiotów delikatnych będących własnością Pasażera, takich jak np. telefon, kamera, aparat, odzież itp.

 

2. Warunki zakupu

2.1 Zawarcie umowy i warunki płatności

1. Zakup lotu paralotnią z pasażerem w tandemie następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych w sklepie internetowym:

a) wybranie lotu, którego zamówieniem jest zainteresowany NABYWCA, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”,
b) wybranie opcji lotu i kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”,
c) przejście do formularza zamówienia i podanie swoich niezbędnych danych,
d) wybranie sposobu dokonania płatności za VOUCHER,
e) kliknięcie przycisku „KUPUJE I PŁACĘ”,
f) po zakończeniu NABYWCA otrzymuje e-mail z potwierdzeniem dokonanego zamówienia, w którym znajduje się link służący do pobrania vouchera elektronicznego (plik PDF),
g) voucher należy aktywować na stronie http://aktywacja.flypanda.pl
h) po aktywacji voucher zostanie dodany do listy osób oczekujących na lot a NABYWCA/PASAŻER będzie od nas otrzymywać komunikaty o planowanych terminach lotów. Komunikaty będą wysyłane na adres email i nr telefonu (SMS), które zostaną podane w formularzu aktywacji vouchera,
i) gdy NABYWCA/PASAŻER zdecyduje się na realizacji vouchera w zaproponowanym terminie lotów musi wykonać REZERWACJĘ lotu (tzn. zadzwonić, wysłać SMS lub email podając numer zamówienia widniejący na voucherze, na podane w komunikacie o planowanym terminie lotów dane kontaktowe),
j) po wykonaniu i akceptacji REZERWACJI przez pilota FLYPANDA, NABYWCA/PASAŻER otrzyma potwierdzenie o przyjęciu REZERWACJI. Tym samym zamówienie uważa się za gotowe i uzgodnione do realizacji. Pilot i NABYWCA/PASAŻER spotkają się w uzgodnionym miejscu i czasie w celu wykonania lotu.

2. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym NABYWCA klika przycisk „KUPUJE I PŁACĘ”. Jest to równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, że NABYWCA zawarł umowę z FLYPANDA.

3. Warunkiem otrzymania VOUCHERA elektronicznego jest dokonanie przedpłaty w wysokości podanej na stronie internetowej www.flypanda.pl i za pośrednictwem systemu płatności sklepu internetowego www.flypanda.pl

4. Przedpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą zaksięgowania jej przez serwis PayU.

5. VOUCHER jest dostarczany do NABYWCY w formie elektronicznej drogą mailową na wskazany przez NABYWCĘ adres e-mail.

6. KLIENT może zrealizować otrzymany VOUCHER w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA. VOUCHER jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. VOUCHER nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny. Data ważności VOUCHERÓW nie ulega przedłużeniu. KLIENT musi dokonać REZERWACJI lotu w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA aby zrealizować VOUCHER. VOUCHER może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału. Przy realizacji VOUCHERA, KLIENTOWI nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy na życzenie KLIENTA wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość VOUCHERA. KLIENT zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką gdy wartość otrzymanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego VOUCHERA.

7. Warunkiem realizacji VOUCHERA, po wykonaniu REZERWACJI lotu, jest okazanie FLYPANDA przez KLIENTA VOUCHERA oraz własnoręczne podpisanie Regulaminu przedłożonego bezpośrednio przed lotem przez FLYPANDA. FLYPANDA może poprosić o okazanie dowodu tożsamości w celu potwierdzenia pełnoletności KLIENTA i zgodności danych osobowych (imię, nazwisko) na podpisywanej wersji Regulaminu. W przypadku odmowy okazania VOUCHERA, podpisania Regulaminu lub okazania dowodu tożsamości FLYPANDA jest uprawniona do odmowy realizacji VOUCHERA.

a) KLIENT ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, Regulaminów, wskazówek i poleceń FLAPANDA.
b) FLYPANDA może odmówić realizacji VOUCHERA, jeżeli KLIENT nie stosuje się do poleceń pilota FLYPANDA lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną KLIENTA.
c) FLYPANDA może zażądać podpisania przez KLIENTA dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane np. z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji VOUCHERA.
d) KLIENT powinien stawić się na miejsce REALIZACJI VOUCHERA minimum 20 minut przed ustaloną godziną.
e) Niestawienie się KLIENTA na miejsce realizacji VOUCHERA lub jego spóźnienie się dłuższe niż 30 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji VOUCHERA, niezależnie od przyczyn, a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych.
f) Realizacja VOUCHERA może zależeć od warunków pogodowych, FLYPANDA może odmówić realizacji VOUCHERA, w sytuacji kiedy według oceny pilota mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu KLIENTA. Wówczas realizacja VOUCHERA może zostać przełożona w czasie lub miejscu wykonania. W takiej sytuacji FLYPANDA nie pokrywa kosztów, jakie poniósł KLIENT w związku z realizacją VOUCHERA (np. koszty transportu i zakwaterowania).
g) W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego i obecność min. jednego z opiekunów na miejscu, w którym jest realizowany VOUCHER. Brak zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla FLYPANDA do odmowy realizacji VOUCHERA.

8. Ceny lotów zamieszczone na stronie sklepu internetowego:

a) podawane są w złotych polskich,
b) cena podana przy każdym locie jest wiążąca w chwili złożenia przez NABYWCĘ zamówienia,
c) FLYPANDA zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży.

2.2 Prawo klienta do odstąpienia od umowy i rozpatrywanie reklamacji

1. W ciągu 14 dni od otrzymania VOUCHERA, jeżeli VOUCHER nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, KLIENT może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji VOUCHERA bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym FLYPANDA na adres kontakt@flypanda.pl i pod warunkiem okazania potwierdzenie przelewu. Odstąpienie od umowy dotyczy umowy zawartej na odległość.

2. FLYPANDA zobowiązuje się rozpatrzyć każdą pisemnie zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić NABYWCY dokonaną przez niego płatność.

3. Wszelkie zwroty płatności dokonywane są przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył NABYWCA, chyba że KLIENT zgodzi się na inny sposób zwrotu.

4. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty za zakupiony lot w terminie 7 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia VOUCHERA lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości.

5. KLIENT ma prawo do zgłoszenia reklamacji zawiadamiając o tym FLYPANDA pisemnie na adres kontakt@flypanda.pl.

6. FLYPANDA zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu KLIENTA.

2.3 Prawo FLYPANDA do odstąpienia od umowy

1. FLYPANDA zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z NABYWCĄ umowy w sytuacji, kiedy realizacja VOUCHERA okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami – wówczas NABYWCY zwracana jest cała uiszczona przedpłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez FLYPANDA ofertę specjalną.

2. Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji VOUCHERA, lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od FLYPANDA.

2.4 Postanowienia końcowe

1. FLYPANDA nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie VOUCHERA wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji VOUCHER traktuje się jako zrealizowany przez KLIENTA.

2. FLYPANDA zaleca wszystkim KLIENTOM, którzy realizują VOUCHER na lot paralotnia z pasażerem w tandemie, który może okazać się niebezpieczny dla ich zdrowia lub życia, aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia.

3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.